LISTA DONATORA

Western Balkans Fund

Fond za zapadni Balkan (WBF) je regionalna jedinica koju su osnovale ugovorne stranke Zapadnog Balkana (WB6) (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) sa ciljem promicanja saradnje, jačanja odnosa i dobrosusjedskih odnosa među svojim članicama. WBF također nastoji promicati zajedničke vrijednosti među građanima, civilnim društvom i institucijama u regiji, jačanjem saradnje i kontakata ljudi s ljudima.

Fond nastoji ostvariti ove ciljeve podržavanjem zajedničkih regionalnih projekata i dijeljenjem uzajamnih iskustava, vrijednosti, tradicije i kulture regije Zapadnog Balkana.

Budžet Fonda kreira se doprinosima ugovornih stranaka, u jednakim kvotama, kao i sredstvima primljenim od donatora: zemalja, organizacija ili drugih izvora.

Welcome Trust

Wellcome postoji da poboljšava zdravlje za sve, pomažući napredak velikih ideja.

Mi smo globalna humanitarna fondacija, politički i finansijski nezavisni. Podržavamo naučnike i istraživače koji rade na velikim pitanjima, te potičući rasprave.

Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i treninzima sa sljedećim ciljevima:

  • Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja, te osiguranje da imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla.
  • Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi i životinja. Također ćemo podržati javne programe angažmana za podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o svom uticaju u tim društvima.
  • Podrška međunarodnim mrežama i partnerstva fokusirana na zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim primanjima, a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa, te u konačnici ubrzati naučni napredak.

We Effect

We Effect (bivši Swedish Cooperative Centre) je osnovan 1958. godine. Mi smo razvojna organizacija koja radi dugoročno u cilju donošenja promjena.

Naša misao vodilja je podrška inicijativama za samopomoć. Radimo u 25 zemalja na četiri kontinenta, od Gvatemale, preko Zambije i Moldavije do Filipina. Naši fokusi rada su ruralni razvoj, stanovanje, ravnopravnost spolova i pristup zemlji.

Nema prečice iz siromaštva. Stoga je ključni faktor u svemu što radimo zajedništvo. Siromaštvo se može ublažiti osnaživanjem osoba i organizacija, stvaranjem boljih nivoa prihoda, boljeg i održivog uzgoja, adekvatnog stanovanja i jednakih prava za sve.

Znamo da su ljudi pronašli načine izlaska iz siromaštva radeći zajedno. Iz tog razloga podržavamo ljude da se organiziraju i stiču nova znanja. To, pak, pomaže stvoriti mogućnosti da bi se trajno odmaknuli od siromaštva.

We Effect? Kada se ljudi udružuju kako bi se pomogli.

The Weather Company

IBM poziva aplikante da se prijave za besplatnu superkompjutersku snagu, podatke o vremenu i pohranu u oblacima kako bi podržali projekat istraživanja klime i okoliša. Aplikacije se primaju od naučnika iz čitavog svijeta.

Kroz mrežu World Community Group, kompjuterska istraživanja se izračunavaju se hiljadama volontera širom svijeta koji izvode ove izračune na kompjuterima ili Android uređajima. Na taj način dobivaju pristup od 24 sata za do 150.000 godina distribuirane kompjuterske snage.

The Waterloo Foundation (Fondacija Waterloo)

Waterloo Foundation (TWF) je nezavisna fondacija za dodjelu bespovratnih sredstava koja je osnovana 2007. godine i sa sjedištem je u Cardiffu u Walesu. Dajemo grantove organizacijama u Velikoj Britaniji i širom svijeta. Najviše smo zainteresirani za projekte koji pomažu globalno posebno na područjima nejednakih mogućnosti i bogatstva, te neodrživog korištenja svjetskih prirodnih resursa. Želimo pomoći globalnoj zajednici, ali i lokalnoj zajednici ovdje u Walesu.

The Waterbird Society

Waterbird Society je međunarodna naučna, neprofitna organizacija posvećena proučavanju i očuvanju ptica močvarica. Ovo društvo je stvoreno kako bi uspostavilo bolju komunikaciju i koordinaciju između sve većeg broja ljudi koji studiraju i promatraju vodene ptice, te doprinijelo zaštiti i upravljanju populacijom ili staništima ove vrste.

Društvo je osnovano 1976. godine nakon North American Wading Bird Conference održane u Charleston, Južna Karolina, SAD, i nazvalo se Colonial Waterbird Group. Organizacija 1986. godine mijenja ime u Colonial Waterbird Society. 1999. godine organizacija je napokon postala The Waterbird Society kako bi odrazila prošireni interes za sve vodene ptice.

Wallace Global Fund (Wallace globalni fond)

Programska područja:

  • prirodni resursi,
  • ženska ljudska prava,
  • pravda,
  • mediji i liderstvo, i
  • građanski angažman.

Misija Wallace Global Fund je promicanje informiranog i angažiranog građanstva, borbu protiv nepravde i zaštitu raznolikosti prirode i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav život.

Waitt Foundation

Misija: Vraćanje naših okeana na punu produktivnost.

Vizija: S obzirom na brz pad morskih resursa, misija Waitt Foundation je zaštititi i obnoviti zdravlje okeana. Fondacija finansira inicijative na globalnom nivou sa naglaskom na morska zaštićena područja i održivu ribolovnu politiku i praksu. Dajemo, tehničku pomoć, pružamo strateške savjete i podršku inovativnoj nauci o okeanima. Za maksimalni učinak ulazimo u partnerstva sa jedinstvenim koalicijama vlada, donatora, nevladinih udruženja, akademika i kompanija.

Waitt Foundation radi praktično, orijentirano na partnerstvo za dodjelu grant sredstava. Podržavamo projekte i kampanje usmjerene na prekomjeran ribolov, stvaranje i širenje zaštićenih područja podmorja, prostorno planiranje mora i podizanje javne svijesti o brzom padu zdravlja okeana. Sa naglaskom na održavanje javno-privatnog partnerstva i finansiranja očuvanja, naš glavni cilj je često podržati vlade u postizanju vlastitih održivih ribarskih i ciljeva očuvanja okeana.

Volkswagen Stiftung (Fondacija Volkswagen)

Volkswagen Foundation je nezavisna fondacija utemeljena u privatnom pravu sa sjedištem u Hanoveru. Njezin ukupni volumen finansiranja od oko 150 miliona eura godišnje čini je najvećim njemačkim fondom za privatno finansiranje istraživanja, a zapravo i jednom od najvećih fondacija u zemlji. Fondacija osigurava sredstva samo akademskim institucijama. Od osnivanja prije više od 50 godina, Volkswagen Foundation je izdvojila više od 4,2 milijarde eura za podršku više od 30.000 projekata. Stoga je jedna od najvećih fondacija za zajedničku korist pod privatnim pravom u cijeloj Njemačkoj.

Osnivački kapital za Volkswagen Foundation je osigurala njemačka savezna vlada i savezna država Donja Saska, sa prihodima koji nastaju privatizacijom današnje kompanije Volkswagen AG. Volkswagen Foundation nije ni korporacijska fondacija niti povezana sa kompanijom; tijela koja donose odluke su autonomna i nezavisna.

Vlada Japana

GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno stanovništvu, odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. udruženjima povratnika, udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode relativno male projekte.