LISTA DONATORA

The Allen & Overy Foundation

U doba značajnih promjena u pravnoj industriji odlučni smo zadržati tržište kao što smo to učinili tokom 87-godišnje istorije.

To ćemo učiniti tako što ćemo uvijek izazivati sebe da donosimo nove i originalne načine razmišljanja o složenim pravnim izazovima sa kojima se suočavaju naši klijenti.

Gradeći na našoj dugoj baštini omogućavamo privlačenje najtalentiranijih ljudi i nastavljamo isporučivati ​​nivo inovacija sa i za naše klijente.

Da bismo podržali međunarodne strategije naših klijenata, izgradili smo uistinu globalnu mrežu koja sada obuhvata 44 ureda u 31 zemlji. Također smo razvili čvrste veze sa advokatskim društvima u više od 100 zemalja u kojima nemamo prisutnost. Ova mreža čini nas jednom od najvećih i najpovezanijih advokatskih društava u svijetu, sa globalnim dosegom i lokalnom dubinom koja je jednostavno bez premca.

Globalna pokrivenost na današnjem tržištu ne znači jednostavno imati urede u važnim gradovima širom svijeta. Za nas to znači kombiniranje naših međunarodnih resursa i stručnosti sektora za rad na prekograničnim transakcijama direktno na tržištima i regijama važnim naše klijente.

Akvo

Akvo je neprofitna fondacija koji stvara open source, internet i mobilni softver. Radimo sa ljudima na poboljšanju infrastrukture i usluga za stanovništvo u nepovoljnom položaju.

Fokusirani smo na stvaranje međunarodnog razvoja i državno upravljanje putem učinkovitije i transparentnije saradnje.

Širom svijeta pomažemo partnerima da rade na poboljšanju upravljanja vodom, sanitarijama, poljoprivredom, zdravljem, energijom, obrazovanjem i životnom okolinom.

A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste)

A. J. Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica, te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu.

Tokom svojih godina rada radničkog vođe, na pitanjima ljudskih prava i anti-ratnog pokreta, A. J. Muste je motivirao mnoge ljude svojom predanošću i posvećenošću nenasilnoj akciji.

Sedam godina nakon njegove smrti, 1967. godine, grupa pacifista inspirirana njegovom ostavštinom osnovala je A. J. Muste Memorial Institute. Institut nastoji prenijeti njegovu predanost nenasilnoj radikalnoj promjeni pružajući praktičnu, konkretnu pomoć pokretu za mir i pravdu.

1981. godine Institut je pokrenuo Seriju eseja o nenasilju sa pamfletima koji sadrže govore i pisma Martin Luther Kinga. Od tada do danas Institut je distribuirao hiljade letaka i dodjeljuje sredstva i sponzorstava stotinama lokalnih organizacija za projekte širom svijeta na temama:

 • zaustavljanje rata i prestanak rada vojno-industrijskih kompleksa,
 • protivljenje nuklearnoj energiji i zaustavljanje okolišnog rasizma,
 • ukidanje smrtne kazne i smanjenje industrije zatvora,
 • odbrana radničkih prava i izgradnja privredne pravde,
 • borba za rasnu i seksualnu ravnopravnost, te za prava imigranata, i
 • promicanje upotrebe nenasilne akcije.

Aid to Artisans (Pomoć zanatlijama)

Aid to Artisans je proveo 40 godina stvarajući ekonomske prilike za više od 100.000 zanatlija u više od 110 zemalja svijeta gdje su im sredstva za život, zajednice i zanatlijska tradicija u opasnosti.

Tokom proteklih 15 godina naši napori su donijeli gotovo 230 miliona dolara u maloprodaji. Ovaj prihod je osnažio 125.000 zanatlija u 72 regiona svijeta. Oko 70% zanatlija sa kojima sarađujemo su žene.

Aid to Artisans je donatorska organizacija i radimo samo sa zanatlijama gdje imamo trenutne programe. U zemljama gdje nemamo trenutni program možemo pružiti usluge kao što su Market Readiness Programs ili Customized Training.

Aids Fond

Misija AIDS-Fonds: prema svijetu bez AIDS-a.

Aids Fonds je tu za sve osobe pogođene HIV-om i AIDS-om u Nizozemskoj i šire. Aids Fonds finansira naučna istraživanja, prevenira i liječi ranjive grupe i bori se za prava osoba sa HIV-om.

Aids Fonds bori protiv AIDS-a na načine:

 • Finansiranja projekata i istraživačkih programa u zemlji i inostranstvu.
 • Prikupljanja sredstava za ove projekte.
 • Stvaranja društvene podrške nadzoru AIDS-a kroz kampanje i obrazovanje.
 • Prikupljanja političke podrške.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH, nadzor nad primjenom Zakona povjeren je Agenciji za ravnopravnost spolova BiH. Osim toga, Agencija i gender centri su ključni institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova u Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH odnosno Vladi RS-a, koji su zaduženi za usmjeravanje napora na borbu protiv diskriminacije i postizanje ravnopravnosti spolova u BiH izradom strateških dokumenata i akcijskih planova.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 • prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja koje sačinjava Agencija i izvještaja entitetskih gender centara i o tome godišnje izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata analiza i praćenja sačinjava posebne izvještaje, mišljenja, sugestije i preporuke radi upućivanja nadležnim tijelima na državnom nivou;
 • utvrđuje metodologiju izrade izvještaja o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini;
 • inicira i koordinira izradu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim gender centrima, a koji usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 • prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa svim relevantnim subjektima u procesu implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine iz člana 24. stav (2) ovog Zakona;
 • sarađuje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u institucijama na državnom nivou;
 • u postupku pripreme nacrta i prijedloga zakona, podzakonskih i drugih normativnih akata, strategija, planova i programa, a prije dostavljanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, daje mišljenje o usaglašenosti navedenih akata sa ovim Zakonom i međunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova;
 • daje inicijativu i učestvuje u pripremi zakona, podzakonskih i drugih akata, strategija, planova i programa, koji se donose na nivou Bosne i Hercegovine, u cilju utvrđivanja mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života; itd.

The Aftermath Project

Aftermath Project je neprofitna organizacija posvećena pričanju druge strane priče o tome što je ljudima potrebno kako bi opet naučili živjeti, obnoviti uništene živote i domove, za vraćanje civilnog društva, adresiranje rana rata, borbu za stvaranje novih puteva za mir. Aftermath Project jednom godišnje organizira takmičenja fotografa širom svijeta koji pokrivaju rad u zemljama sa posljedicama sukoba. Osim toga, kroz partnerstva sa univerzitetima, fotografskim institucijama i neprofitnim organizacijama, Projekt nastoji proširiti razumijevanje javnosti o pravom trošku rata - i realnoj cijeni mira - kroz međunarodne putujuće izložbe i obrazovne aktivnosti u zajednicama i školama

Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje)

Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Naime, fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama, regijama i/ili globalno. To može biti kroz zakone, politike, programe i budžete, ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti.

Advocate Europe

Advocate Europe je godišnji izazov za evropske inicijative i projekte realiziran od strane MitOst and Liquid Democracy, a finansiran od strane Stiftung Mercatora. U potrazi smo za nekonvencionalnim i transnacionalnim prijedlozima projekata koji jačaju povezanost i koheziju u Evropi. Advocate Europe je usmjeren na aktere civilnog društva koji su u potrazi za početnim finansiranjem i podrškom za provedbu održivih ideja na području građanskog obrazovanja, umjetnosti i kulture, demokratije i građanskog učešća, društvenih inovacija ili zagovaranja. Finansiraćemo do 12 pionirskih prijedloga sa grantovima do 50.000 eura